Block Puri Town Village

Sl No Village Name Sl No Village Name
1 Badadeula Sahi 21 Kalikadevi Sahi
2 Balagandi Sahi 22 Kumbharapada
3 Bali Sahi - I 23 Kumutipatna
4 Bali Sahi - II 24 Kundheibenta Sahi
5 Banki Muhan 25 Lokanath Ghat - I
6 Basuli Sahi 26 Lokanath Ghat - II
7 Baliapanda - I 27 Mangala Ghat
8 Baliapanda - II 28 Mani Kannika Sahi
9 Balukhanda (U)- I 29 Markendeswar Sahi - I
10 Balukhanda (U)- II 30 Markendeswar Sahi - II
11 Chakratirtha 31 Matiapada
12 Chudanga Sahi 32 Matimandap Sahi
13 Daitapada Sahi 33 Matitota
14 Dandimala Sahi 34 Nolia Sahi
15 Dolamandap Sahi - I 35 SCS Nagar
16 Dolamandap Sahi - II 36 Sidhan Mahaveer - I
17 Gandhighat 37 Sidhan Mahaveer - II
18 Gaudabada Sahi 38 Talabania - I
19 Harachandi Sahi 39 Talabania - II
20 Jhadeswari Sahi