Block Puri Sadar Village

Sl No Village Name Sl No Village Name
1 Atharanala 26 Samanga - V
2 Atharanala Alias Jitakarmudulipatna 27 Samanga - VI
3 Atharanala Alias Samanga 28 Samanga - VII
4 Bastu 29 Samanga - VIII
5 Balukhanda - I 30 Samanga - IX
6 Balukhanda - II 31 Sankarpur - I
7 Balukhanda - III 32 Sankarpur - II
8 Balukhanda - IV 33 Sireikonapatna
9 Balukhanda - V 34 Sunamuhin
10 Balukhanda - VI 35 Sipasarubali - I
11 Balukhanda - VII 36 Sipasarubali - II
12 Balukhanda -VIII 37 Sipasarubali - III
13 Balukhanda - IX 38 Sipasarubali - IV
14 Balukhanda - X 39 Sipasarubali - V
15 Bharatipur - I 40 Sipasarubali - VI
16 Bharatipur - II 41 Sipasarubali - VII
17 Gadhiapatna 42 Sipasarubali - VIII
18 Gopianthpur Alias Routraypur 43 Sipasarubali - IX
19 Kashiharipur 44 Sipasarubali - X
20 Kharipada 45 Sipasarubali - XI
21 Rebatiraman 46 Sipasarubali - XII
22 Samanga - I 47 Sipasarubali - XIII
23 Samanga - II 48 Sipasarubali - XIV
24 Samanga - III 49 Sipasarubali - XV
25 Samanga - IV 50 Sipasarubali - XVI